Leveringsvoorwaarden

Door het aangaan van een relatie met A&A-Advertising zijn alle betrekkingen
tussen A&A-Advertising en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen
partijen niet schriftelijk is afgeweken. Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Eindhoven met referentie A&A-Advertising Nr. 17094161.
Algemene voorwaarden A&A-Advertising [Interactive Media Group]
Geregistreerd onder KvK nr. 17094161 te Eindhoven | www.aanet.nl

 1. Definities
  1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van A&A-Advertising wordt gesloten.
  2.Produkten en diensten van A&A-Advertising: de door A&A-Advertising te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden
  geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van web sites, plaatsing en huur van
  advertentieruimte(n), multimediadiensten, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.
  3.Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronische mail (e-mail of online bestelformulier) bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van A&A-Advertising
 2. Toepasselijkheid
  1.Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met
  A&A-Advertising
  2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor A&A-Advertising niet bindend en niet van toepassing.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1.Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege A&A-Advertising gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door A&A-Advertising schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2.Een aanbieding of offerte gedaan door A&A-Advertising heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. Aanvang van de overeenkomst
  1.Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: een online orderformulier van een van onze (partner)website’s is ingevuld en verzonden middels de
  bestelbutton (of verzendbutton) of een offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door A&A-Advertising; bij de huur van een domein
  dienen tevens de entreebijdrage, de eerste jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van A&A-Advertising.
  2.Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 5. Duur en beëindiging
  1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden. De overeenkomst wordt ieder jaar met twaalf maanden verlengd indien niet uiterlijk twee
  maanden voor beëindiging van de overeenkomst uitsluitend schriftelijk per aangetekende post is opgezegd.
  2.A&A-Advertising kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens A&A-Advertising niet, niet behoorlijk of niet
  volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
  3.A&A-Advertising heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is
  verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige
  schadevergoeding.
  4.Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft A&A-Advertising het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: – opdrachtgever
  oneigenlijk gebruik maakt van Internet; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de
  algemeen aanvaarde normen en waarden; – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd
  kan worden.
 6. Levering en leveringstijd
  1.Plaatsing van een sponsorlink/ banner of website geschiedt zo spoedig mogelijk na opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
  2.Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van A&A-Advertising zal de termijn worden verlengd
  met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
  3.Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.
 7. Overmacht
  1.Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
  2.A&A-Advertising is bij haar leveringen direct of indirect afhankelijk van diensten en of producten van derden. Storingen, stagnatie, vertraging, uitval, fouten en dergelijke welke veroorzaakt worden
  door derden vallen onder overmacht, A&A-Advertising kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
  3.A&A-Advertising is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 8. Prijzen
  1.Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in EURO en zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  2.A&A-Advertising heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de
  overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 9. Betalingsvoorwaarden
  1.De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke
  beschikbaarstelling van produkten en diensten van A&A-Advertising.
  2.De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit
  deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
  3.De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per
  automatische incasso of faktuur (betalingstermijn voor betaling per faktuur is 8 werkdagen), Bij betalingsverzuim van 1 of meerdere facturen behoudt A&A-Advertising het recht alle presentatie(‘s) of
  doorschakelingen (tijdelijk) stil te leggen. A&A-Advertising is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het stilleggen van diensten en/of werkzaamheden , daaronder ook begrepen
  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Bij het tijdelijk stilleggen van diensten en/of
  werkzaamheden blijft cliënt aansprakelijk voor de afgesproken jaarlijkse vergoedingen en/of ander vergoedingen.
  4.A&A-Advertising stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een faktuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
  5.Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is
  opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  6.Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan A&A-Advertising kenbaar
  maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de A&A-Advertising een onderzoek instellen naar de juistheid van het faktuurbedrag.
  7.Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd of d.m.v. een
  bank of giro overschrijving op een van onze bankrekeningen.
  8.In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
  9.Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan A&A-Advertising is voldaan.
  10.Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt A&A-Advertising een vertragingsrente in rekening die gelijk is
  aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
  11.Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient A&A-Advertising het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te
  retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.
 10. Bij het (tijdelijk) stil leggen van een sponsorlink/ banner of website (i.v.m. betalingsachterstand) wordt er altijd een hoofdpagina met reden van stilstand op het internetadres of vervangende
  hyperlink gezet. De kosten voor het weer in werking stellen van een dienst na stillegging zijn EURO 75.00 (excl. b.t.w.) welke vooraf moeten worden betaald.
  13.Bij het uitblijven van betaling na 60 dagen (geteld vanaf factuurdatum) wordt het factuurbedrag verhoogd met 25.00 Euro i.v.m. adminstratiekosten.
 11. Intellectuele eigendomsrechten
  1.Het is opdrachtgever toegestaan de op de A&A-Advertising website aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn.
  freeware), te downloaden en te gebruiken.
  2.Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart A&A-Advertising ter van enige
  aanspraak.
 12. Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht
  1.Het door A&A-Advertising vervaardigde materiaal (Auteursrecht) is en blijft eigendom van A&A-Advertising tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.Toestemming voor (extern) gebruik van een fotografisch werk, ontwerp en webdesign door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie en kan
  uitsluitend door de A&A-Advertising worden afgegeven.
  3.Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze
  zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst is bedoeld.
  4.Elk gebruik van door A&A-Advertising vervaardigd materiaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de A&A-Advertising.
  5.Bij inbreuk komt A&A-Advertising een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de A&A-Advertising gebruikelijk gehanteerde (licentie)vergoeding voor een dergelijke vorm van
  gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 13. Aansprakelijkheid
  1.A&A-Advertising is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar A&A-Advertising weinig of geen invloed op kan uitoefenen. A&A-Advertising kan
  derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met A&A-Advertising of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of
  zichtbaar wordt gedurende de relatie met A&A-Advertising. Betaalde contributies, jaarkosten (of delen hiervan), termijnkosten enz. worden niet terugbetaald en zijn voor rekening cliënt.
  2.Iedere aansprakelijkheid van A&A-Advertising voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
  schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3.Opdrachtgever vrijwaart A&A-Advertising voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig,
  dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van A&A-Advertising.
  4.Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de
  informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. A&A-Advertising kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
  vertrouwelijke of geheime informatie. A&A-Advertising is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  5.A&A-Advertising is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
  6.Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die A&A-Advertising mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
  voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
  7.Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan A&A-Advertising. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor
  eventuele schade die A&A-Advertising als gevolg daarvan lijdt.
 14. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1.Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 15. Buitengebruikstelling
  1.A&A-Advertising heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de betalingsverplichting(en) jegens A&AAdvertising niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. A&A-Advertising zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet vanA&AAdvertising kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2.Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door A&A-Advertising gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en het vastgesteld bedrag van EURO 75.00
  (excl. b.t.w.) voor herindienststelling heeft voldaan.
 16. Gebreken
  1.A&A-Advertising aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
  bedrijfsstagnatie, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords.
  2.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van A&A-Advertising – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde
  zaken c.q. de uitgevoerde / uit te voeren diensten.
  3.Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen.
  4.Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op. Abonnee (cliënt) verliest alle rechten ten aanzien van A&A-Advertising indien betalingen door cliënt niet of niet geheel zijn voldaan op de
  giro of bankrekening van A&A-Advertising.
 17. Wijziging van de voorwaarden
  1.A&A-Advertising behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3.Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum
  of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2.Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.